1. DEFINICJE

Określenia użyte w Polityce Prywatności oznaczają:

1.1. Administrator – Justyna Chybalska-Rocha, e-mail: kontakt@lusoterakota.pl, tel. kontaktowy +48 732 067 586;

1.2. Użytkownik - osoba, korzystająca z Serwisu i/lub kontaktująca się z Administratorem za pomocą Formularza Kontaktowego;

1.3. Serwis - strona internetowa działająca pod adresem: https://www.lusoterakota.pl/;

1.4. Urządzenie - urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

1.5. Oprogramowanie - przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do Serwisu;

1.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.7. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, a także inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt oraz dane statystyczne;

1.8. Przetwarzanie Danych Osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te spośród wymienionych, które wykonuje się w systemach informatycznych;

1.9. Zgoda – każde dobrowolne, konkretne dla danego przypadku, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, daje do zrozumienia, że zezwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

1.10. Formularz Kontaktowy - elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod adresem: https://www.lusoterakota.pl/kontakt, służący do kontaktu Użytkowników z Administratorem;

1.11. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub przewidzenia aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji czy zmiany miejsca przebywania tej osoby fizycznej;

1.12. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Pliki cookies służą m.in. rozpoznaniu urządzenia Użytkownika i dostosowaniu ustawień strony internetowej do jego indywidualnych preferencji, a także celom statystycznym Administratora (tj. informowaniu o ilości wyświetleń Serwisu).

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest:

2.1.1. przy pomocy Formularza Kontaktowego;

2.1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@lusoterakota.pl;

2.1.3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 732 067 586.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych do celów:

2.2.1.niezbędnych do wykonania umowy (zamówienia) oraz związanych z podejmowaniem działań poprzedzających zawarcie umowy (wykonane zamówienia) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w szczególności w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także kierowaniem do Administratora zapytań ofertowych);

2.2.2.wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w szczególności w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną);

2.2.3.wykonywania zadań wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w szczególności w celach statystycznych i archiwizacyjnych, obsługi reklamacji, skarg i wniosków wniesionych przez Użytkownika, obsługi kierowanych do Administratora zgłoszeń i zapytań, analizy, organizowania i ulepszania Serwisu i świadczonych usług, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

2.3. Administrator Przetwarza Dane Osobowe przy stosowaniu następujących zasad:

2.3.1.wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych;

2.3.2.utrwalanie przetwarzanych Danych Osobowych wyłącznie na nośnikach informacji zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;

2.3.3.wykonywanie nadzoru nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

2.3.4.przekazywanie Danych Osobowych uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

2.3.5.zachowywanie poufności wobec przetwarzanych Danych Osobowych;

2.3.6.zapewnianie osobom, których dane dotyczą, realizacji przysługujących im na podstawie RODO oraz odrębnych przepisów praw.

2.4. Dane osobowe, do których przetwarzania dochodzi w związku z podejmowaniem działań poprzedzających zawarcie umowy oraz w razie jej zawarcia – w związku z jej wykonaniem, będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dane osobowe, których przetwarzanie umotywowane jest dochodzeniem ewentualnych roszczeń przez Administratora, będą przetwarzane do momentu przedawnienia przysługujących Administratorowi roszczeń.

2.5. W innych przypadkach niż wymienione w pkt. 2.4. powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu ustania przyczyny, uzasadniającej ich przetwarzanie.

2.6. Podanie Danych Osobowych w Formularzu Kontaktowym jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla kontaktu z Administratorem za jego pośrednictwem.

2.7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności w przypadku danych statystycznych pozyskiwanych przez Administratora w formie zanonimizowanej (Plików Cookies). Dane Osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:

3.1.1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

3.1.2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

3.1.3. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);

3.1.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

3.1.5. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

3.1.6. wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

3.2. W celu realizacji praw wymienionych w ust. 1 powyżej, Użytkownik powinien przesłać stosowny wniosek jednym z kanałów kontaktu z Administratorem, o których mowa w pkt 2.1. powyżej.

3.3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO lub powszechnie obowiązującego prawa.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników swoim dostawcom, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

5. PROFIL ADMINISTRATORA W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

5.1. Administrator korzysta z profili na portalach społecznościowych, których odwiedzenie przez Użytkownika może wiązać się z przekazaniem Administratorowi do przetwarzania danych osobowych, w tym danych statystycznych w postaci Plików Cookies, wykorzystywanych przez poszczególne serwisy.

5.2. W przypadku danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem profilu Administratora w portalach społecznościowych, administratorami danych osobowych jest także: Meta Platforms Ireland Limited – w przypadku osób korzystających z fanpage Administratora w portalu Facebook i Instagram lub kontaktujących się z Administratorem przy pomocy komunikatora Messenger. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Facebook i Instagram znajduje się pod linkami: https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

5.3. Podmioty, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, mogą przetwarzać dane osobowe osób korzystających z profilu Administratora w portalach społecznościowych we własnych celach. W szczególności mogą gromadzić i przetwarzać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób korzystających z tych portali. Gromadzenie danych odbywa się przy wykorzystaniu Plików Cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który jest możliwy do powiązania z danym połączenia użytkowników zarejestrowanych na danym portalu, a który zostaje pobrany i jest przetwarzany w chwili otwarcia tego portalu.

6. PLIKI COOKIES

6.1. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje Pliki Cookies.

6.2. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

6.2.1.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać w danej sesji przeglądania urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

6.2.2.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości.

6.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.4. Oprogramowanie może domyślnie dopuszczać przechowywanie Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania Plików Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w Oprogramowaniu. W takim przypadku jednak Użytkownik może utracić dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu.

7. WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

7.1. Użytkownik może w każdym momencie zablokować Pliki Cookies, wyłączając tym samym ich obsługę w stosowanym przez siebie Oprogramowaniu.

7.2. Wyłączenie obsługi Plików Cookies możliwe jest z poziomu Oprogramowania (przeglądarki) w Urządzeniu Użytkownika. Instrukcja blokowania Plików Cookies:

7.2.1.w przypadku Oprogramowania Google Chrome dostępna jest pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647#zippy=%2Czezwalanie-na-pliki-cooki e-i-ich-blokowanie;

7.2.2.w przypadku Oprogramowania Safari oraz Urządzeń iPhone, iPad, iPod Touch dostępna jest pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265;

7.2.3.w przypadku Oprogramowania Microsoft Edge dostępna jest pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%8 5dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;

7.2.4.w przypadku Oprogramowania Mozilla Firefox dostępna jest pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek.

7.3. W przypadku stosowania przez Użytkownika innego Oprogramowania niż wskazane w ust. 2 powyżej (tj. wszystkich pozostałych przeglądarek internetowych), uzyskanie szczegółowej instrukcji blokady/wyłączenia obsługi Plików Cookies możliwe jest poprzez stronę pomocy danego Oprogramowania.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://www.lusoterakota.pl/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES https://www.lusoterakota.pl/